O nas

Korzyści z przystąpienia do Związku Pracodawców Mentor Biznesu

mentorbiznesu-FPP_Poznan_MM0060
inaguracja-2021-10-DSC04641

2021

Data powstania

6000

+

Członków

Jak rozwijać przedsiębiorczość w Polsce?

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członek Związku może mieć status:
  1. zwyczajny,
  2. nadzwyczajny,
  3. wspierający.
 2. Członkostwo nabywa się z chwilą doręczenia podjętej przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet Członków.
 3. Członkowie Związku, którzy uczestniczyli w zebraniu założycielskim Związku, uzyskują – bez konieczności podjęcia uchwały Zarządu – status Członków Nadzwyczajnych.
 4. Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Członkiem Związku może zostać przedsiębiorca będący pracodawcą, niezależnie od struktury organizacyjnej i formy prawnej działalności, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, respektujący  przepisy prawa powszechnego oraz akceptujący cele, program i statut Związku.
 5. Osoby prawne lub fizyczne, które wyrażą chęć wspierania materialnie lub intelektualnie działalności Związku mogą uzyskać status Członków Wspierających.
 6. O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie wniosku pracodawcy ubiegającego się o członkostwo w Związku. W uchwale Zarząd określa status Członka Związku (zwyczajny, nadzwyczajny, wspierający).
 7. Decyzja Zarządu winna zostać podjęta w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia wniosku.
 8. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu danego podmiotu lub osoby w poczet Członków Wspierających na czas określony.
 9. Członek Zwyczajny Związku ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,
  2. brać udział w konsultacjach, naradach, oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku,
  3. korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,
  4. otrzymywać rekomendacje oraz certyfikaty wydawane pracodawcom zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd,
  5. korzystać z mienia, poradnictwa i szkoleń, które Związek i organizacje z nim stowarzyszone stawiają do dyspozycji Członków, na zasadach określonych przez Zarząd,
  6. korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie Związek stwarza swoim Członkom.
 10. Członek Nadzwyczajny Związku ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i korzystać z prawa głosu,
  2. korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
  3. brać udział w konsultacjach, naradach, oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku,
  4. korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,
  5. otrzymywać rekomendacje oraz certyfikaty wydawane pracodawcom zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd,
  6. korzystać z mienia, poradnictwa i szkoleń, które Związek i organizacje z nim stowarzyszone stawiają do dyspozycji Członków, na zasadach określonych przez Zarząd,
  7. korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie Związek stwarza swoim Członkom.
 11. Członek Wspierający Związku ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, na zaproszenie Zarządu Związku,
  2. brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
  3. korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,
 12. Członek Zwyczajny Związku ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,
  2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku,
  3. udzielać organom Związku informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Związku,
  4. udzielać pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych,
  5. prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem,
  6. dbać o dobre imię Związku,
  7. dbać o mienie należące lub udostępnione Związkowi,
  8. opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości i w terminie uzgodnionym przez Zarząd.
 13. Członek Nadzwyczajny Związku ma obowiązek:
  1. brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku,
  4. udzielać organom Związku informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Związku,
  5. udzielać pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych,
  6. prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem,
  7. dbać o dobre imię Związku,
  8. dbać o mienie należące lub udostępnione Związkowi,
  9. opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości i w terminie uzgodnionym przez Zarząd.
 14. Członek Wspierający Związku ma obowiązek:
  1. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,
  3. dbać o dobre imię Związku.

Cele i zadania związku

Jesteś zainteresowany przystąpieniem do Związku Pracodawców Mentor Biznesu?