Statut Związku Pracodawców Mentor Biznesu

STATUT

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW MENTOR BIZNESU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Statut określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Związku Pracodawców Mentor Biznesu, zwanego dalej Związkiem.

2. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

3. Związek posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest Poznań.

§ 3

1. Związek może tworzyć konfederacje i federacje, jak również przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz innych organizacji.

2. Związek może nawiązywać współpracę lub być członkiem federacji bądź organizacji o podobnym profilu, a także przystępować do organizacji międzynarodowych.

3. Decyzje w sprawach określonych w § 3 ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd.

 

§ 4

Związek zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 5

1. Do podstawowych celów Związku należą w szczególności:

a) ochrona praw i interesów Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy i administracji rządowej, związków zawodowych pracowników, organów samorządu terytorialnego i gospodarczego, a także wobec kontrahentów Członków Związku,

b) kształtowanie świadomości przedsiębiorców, w szczególności w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców,

c) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie poszanowania praw cudzoziemców,

d) oddziaływanie na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych Członków Związku,

e) inicjowanie działań i promowanie postaw sprzyjających legalnemu zatrudnianiu cudzoziemców,

f) wykazywanie troski o stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez zrzeszonych w Związku przedsiębiorców, zarówno pod względem profesjonalizmu działania, jak i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

g) wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na tworzenie atmosfery społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku pracodawców, do jakości świadczonych przez nich usług oraz do zatrudnianych u nich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców,

h) wzmacnianie postaw umożliwiających Członkom Związku partnerską współpracę opartą na etyce i obopólnie korzystnych rozwiązaniach,

i) integracja środowiska pracodawców.

§ 6

1. Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży m.in. poprzez:

a) współdziałanie z podmiotami posiadającymi prawo inicjatywy ustawodawczej, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad i warunków wykonywanej działalności gospodarczej oraz aktów regulujących zasady i wymogi zatrudniania pracowników w obszarze działania zrzeszonych Członków,

b) współpracę z organami administracji państwowej,

c) reprezentowanie i ochronę interesów oraz dóbr osobistych Członków Związku oraz ich pracowników zarówno w kontaktach z organami administracji państwowej oraz sądami,

d) reprezentowanie i ochronę interesów oraz dóbr osobistych Członków Związku w relacjach z organizacjami biznesowymi w kraju i za granicą,

e) udzielanie Członkom Związku pomocy zarówno w zakresie promocji i reklamy usług, podnoszenia kwalifikacji pracowników,

f) promowanie Członków Związku przez wystawianie okresowych rekomendacji oraz certyfikatów jakości usług,

g) wspieranie i organizowanie współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Członkami Związku, wydawanie opracowań tematycznych, biuletynów, wykonywanie analiz ekonomicznych, prawnych, marketingowych i innych, uwzględniających potrzeby Członków Związku w tym zakresie,

h) organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji i webinariów umożliwiających współdziałanie pracodawców, wymianę poglądów, informacji i doświadczeń oraz ułatwianie im innych form obustronnie korzystnych kontaktów,

i) udzielanie Członkom Związku pomocy prawnej, a w uzasadnionych przypadkach także pomocy finansowej,

j) współpraca z mediami: prasą, radiem, telewizją oraz portalami internetowymi,

k) informowanie i edukowanie środowisk biznesowych, w szczególności w zakresie legalizacji pobytu, zatrudniania cudzoziemców, doradztwa personalnego, pośrednictwa pracy, outsourcingu.

§ 7

1. Dla realizacji swoich celów Związek prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Związek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przedstawionym poniżej:

a) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,

b) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

c) 63.12.Z Działalność portali internetowych,

d) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

e) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

f) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

g) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

h) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

i) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

j) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

3. Związek może tworzyć związkowe fundusze celowe, których organizację i zasady działania określi Zarząd.

4. Związek może uczestniczyć we wszelkich innych przedsięwzięciach gospodarczych dozwolonych przepisami prawa.

5. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, z darowizn oraz otrzymywanych, na podstawie odrębnych umów, prowizji od producentów i usługodawców realizujących zamówienia Członków Związku, będzie przeznaczony na działalność statutową i wspieranie prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członek Związku może mieć status:

a) zwyczajny,

b) nadzwyczajny,

c) wspierający.

2. Członkostwo nabywa się z chwilą doręczenia podjętej przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet Członków.

3. Członkowie Związku, którzy uczestniczyli w zebraniu założycielskim Związku, uzyskują – bez konieczności podjęcia uchwały Zarządu – status Członków Nadzwyczajnych.

§ 9

1. Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Członkiem Związku może zostać przedsiębiorca będący pracodawcą, niezależnie od struktury organizacyjnej i formy prawnej działalności, mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, respektujący przepisy prawa powszechnego oraz akceptujący cele, program i statut Związku.

2. Osoby prawne lub fizyczne, które wyrażą chęć wspierania materialnie lub intelektualnie działalności Związku mogą uzyskać status Członków Wspierających.

 

§ 10

1. O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd Związku w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie wniosku pracodawcy ubiegającego się o członkostwo w Związku. W uchwale Zarząd określa status Członka Związku (zwyczajny, nadzwyczajny, wspierający).

2. Decyzja Zarządu winna zostać podjęta w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu danego podmiotu lub osoby w poczet Członków Wspierających na czas określony.

§ 11

1. Członek Zwyczajny Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,

b) brać udział w konsultacjach, naradach, oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku,

c) korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,

d) otrzymywać rekomendacje oraz certyfikaty wydawane pracodawcom zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd,

e) korzystać z mienia, poradnictwa i szkoleń, które Związek i organizacje z nim stowarzyszone stawiają do dyspozycji Członków, na zasadach określonych przez Zarząd,

f) korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie Związek stwarza swoim Członkom.

2. Członek Nadzwyczajny Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i korzystać z prawa głosu,

b) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,

c) brać udział w konsultacjach, naradach, oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Związku,

d) korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,

e) otrzymywać rekomendacje oraz certyfikaty wydawane pracodawcom zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd,

f) korzystać z mienia, poradnictwa i szkoleń, które Związek i organizacje z nim stowarzyszone stawiają do dyspozycji Członków, na zasadach określonych przez Zarząd,

g) korzystać z wszelkich innych możliwości, jakie Związek stwarza swoim Członkom.

3. Członek Wspierający Związku ma prawo:

a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, na zaproszenie Zarządu Związku,

b) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,

c) korzystać z pomocy Związku w sporach z organami administracji publicznej,

4. Członek Zwyczajny Związku ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,

b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku,

c) udzielać organom Związku informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Związku,

d) udzielać pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych,

e) prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem,

f) dbać o dobre imię Związku,

g) dbać o mienie należące lub udostępnione Związkowi,

h) opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości i w terminie uzgodnionym przez Zarząd.

5. Członek Nadzwyczajny Związku ma obowiązek:

a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,

c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań Związku,

d) udzielać organom Związku informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Związku,

e) udzielać pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych,

f) prowadzić działalność gospodarczą w sposób zgodny z prawem,

g) dbać o dobre imię Związku,

h) dbać o mienie należące lub udostępnione Związkowi,

i) opłacać regularnie składkę członkowską w wysokości i w terminie uzgodnionym przez Zarząd.

6. Członek Wspierający Związku ma obowiązek:

a) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i decyzji władz Związku,

c) dbać o dobre imię Związku,

 

§ 12

1. Członkostwo w Związku ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez Członka Związku pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku lub z chwilą wydania decyzji o skreśleniu z listy Członków.

2. Odwołanie Członków Związku następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu na skutek:

a) utraty statutu pracodawcy,

b) nieprzestrzegania postanowień Statutu, przepisów prawa, działania na szkodę Związku,

c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy kolejne miesiące,

3. Członek Związku w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu go z listy Członków może, poprzez Zarząd Związku, odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Zarząd może uwzględnić odwołanie zainteresowanego, a w przeciwnym wypadku musi przedstawić odwołanie wraz ze swoim stanowiskiem na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

4. Do chwili rozpatrzenia skargi przez obradujące w najbliższym terminie Walne Zgromadzenie, przedsiębiorca nie korzysta z uprawnień wynikających z niniejszego Statutu.

5. Utrata statusu Członka Związku nie daje podstaw do wysuwania roszczeń skierowanych do majątku Związku.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 13

1. Organami Związku są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Zarząd Związku,

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku.

2. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów przez Członków Związku.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Związku.

4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

5. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane raz w roku, nie później niż do końca trzeciego kwartału, bądź jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, zwoływane raz na sześć lat.

6. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej nadzwyczajnych członków Związku, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem wnioskodawców.

7. Walne Zgromadzenie może się odbywać z wykorzystaniem środków elektronicznych.

8. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej Członków Związku, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, informując równocześnie o trybie i miejscu (o ile Walne Zgromadzenie nie odbywa się w formie elektronicznej) oraz proponowanym porządku obrad.

9. Zawiadomienie Członka Związku przez Zarząd o Walnym Zgromadzeniu może dokonać się za pomocą poczty elektronicznej. Nieodczytanie przez Członka Związku zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi podstawy do uznania zebrania za nieważne.

10. Materiały do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zobowiązany jest udostępnić Członkom co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia.

11. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w danym roku w terminie określonym w Statucie, zebranie to, ma prawo zwołać każdy z nadzwyczajnych Członków Związku.

12. W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Zarządu, każdy z nadzwyczajnych Członków Związku jest uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu wyboru nowego zarządu.

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) wybór Członków Zarządu spośród wszystkich Nadzwyczajnych Członków Związku,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz informacji Zarządu,

c) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

d) uchwalanie Statutu Związku,

e) odwoływanie członków organów Związku i powoływanie na ich miejsce nowych,

f) określanie głównych kierunków działania Związku;

g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia, a w tym szczególnie w sprawie rozwiązania Związku, podziału funduszy i jego majątku.

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział Zwyczajni i Nadzwyczajni Członkowie Związku z tym zastrzeżeniem, że prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym mają prawo dysponować Nadzwyczajni Członkowie Związku. Ponadto z głosem doradczym na Walnym Zgromadzeniu wystąpić mogą Członkowie Wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

2. W Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka Związku uczestniczyć może jego pełnomocnik legitymujący się pisemnym upoważnieniem dołączanym do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Nadzwyczajny Członek Związku uczestniczący w Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu otrzymuje mandat uprawniający do wykonywania czynnego i biernego prawa wyborczego. Każdemu Nadzwyczajnemu Członkowi Związku przysługuje jeden głos.

§ 17

1. O ile przepisy szczególne (w tym przepisy Statutu) nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie, dla prawomocności uchwał podejmuje uchwały, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wyboru do organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w pozostałych sprawach podejmowane są w głosowaniu jawnym, na podstawie zwykłej większości głosów.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmian Statutu mogą być podejmowane tylko, gdy zostaną zamieszczone w porządku obrad dostarczonym Członkom Związku na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach zmiany Statutu podejmowane są większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 1/4 Członków.

6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera i przewodniczy im Prezes Związku lub wyznaczony przez Zarząd Nadzwyczajny Członek Związku

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 18

1. Bieżące prace Związku prowadzi Zarząd,

2. Kadencja Zarządu trwa sześć lat.

3. W skład Zarządu wchodzi Prezes (zarząd jednoosobowy) albo Prezes i do 3 Wiceprezesów (zarząd wieloosobowy) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli Nadzwyczajnych Członków Związku

4. Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym mandat wygasł w czasie kadencji.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby.

6. W przypadku zarządu wieloosobowego, posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.

7. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie,

b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

d) śmierci.

§ 19

1. Do zadań Zarządu Związku należy w szczególności:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz, działanie w jego imieniu i składanie oświadczeń woli,

b) współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,

c) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;

d) przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

g) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;

h) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

i) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,

j) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,

k) nadzór nad działalnością Biura Związku,

l) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych,

m) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,

n) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania oraz skreślenia z listy członków Związku,

o) ustalanie trybu i zasad płatności składek członkowskich,

p) podejmowanie decyzji w sprawie zakresu prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,

q) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;

2. Do zaciągania w imieniu Związku zobowiązań finansowych i składania oświadczeń woli upoważnieni są Prezes Zarządu Związku działający jednoosobowo oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Związku działających łącznie.

3. Uchwały Zarządu Związku podejmowane są na posiedzeniach Zarządu Związku lub w drodze głosowania korespondencyjnego, w tym także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu Związku, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego inny członek Zarządu Związku,

5. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

6. Głosowanie korespondencyjne może zarządzić́ Prezes Zarządu Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 20

1. Majątek Związku przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Związku.

2. Fundacja może uzyskiwać dochody w każdy sposób, który nie jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności może uzyskiwać dochód z:

a) darowizn, dotacji, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

b) subwencji osób prawnych,

c) dochodów kapitałowych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) dochodów ze zbiórek, aukcji, loterii, przetargów, imprez publicznych,

f) dotacji z budżetu państwa,

g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego lub organów administracji rządowej,

h) dochodów z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,

3. Związek może zatrudniać swoich Członków do prowadzenia swoich spraw.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Warunki otrzymywania wynagrodzenia przez członków Zarządu ustanowi Walne Zgromadzenie odrębną uchwałą.

5. W przypadku dokonywania czynności prawnych Związku z członkiem zarządu, Związek jest reprezentowany przez pełnomocnika, wyłonionego przez Walne Zgromadzenie.

6. Wysokość składek członkowskich oraz sposób ich płatności ustalane są w drodze uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 21

1. Decyzję o rozwiązaniu Związku można podjąć wyłącznie w przypadku:

a) Zmniejszenia się liczby członków Związku poniżej 10 przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

b) Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w głosowaniu tajnym, większością ⅔ głosów przy obecności ¾ członków Związku. Uchwała o rozwiązaniu Związku musi zawierać określenie sposobu przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma zostać użyty majątek Związku. Wniosek o rozwiązanie Związku musi być umieszczony w proponowanym porządku obrad przesłanym członkom Związku z odpowiednim wyprzedzeniem.